Dematerializacja akcji Picodi.com SA - trzecie wezwanie do złożenia akcji w spółce.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. – o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw, na spółki akcyjne oraz komandytowo akcyjne został nałożony nowy obowiązek. Zgodnie z nowelizacją art. 5 kodeksu spółek handlowych, w którym to dodaje się § 5 - spółki akcyjne oraz komandytowo akcyjne zobowiązane są do prowadzenia własnych stron internetowych i w szczególności do zamieszczania na tych stronach, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące od spółek.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 30.11.2020 r. w siedzibie Spółki: ul. Przemysłowa 12, Kraków tak, by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Wróć